Pasient- og pårørendeopplæring, LDS:
Populært kurstilbud til pasienter med atrieflimmer
Atrieflimmerpoliklinikken ved Medisinsk klinikk ved LDS tilbyr pasienter og pårørende kurs som hjelper dem å ha en så normal livsstil som mulig på tross av sykdommen. Økt kunnskap og forståelse skaper økt trygghet rundt det å leve med atrieflimmer (hjerteflimmer), som er en forutsetning for å mestre å leve med sykdommen. Det deltar pasienter fra både Lovisenberg sektor og andre deler av landet på kursene.
Monica og Merete - LDS5258 - Stor
Monica Bukkøy Kjetland og Merete G Nordstad.
Jensen Torstein - DSC_0030 - Stor
Torstein Jensen.

Tekst: Torstein Jensen, Monica Bukkøy Kjetland, Merete G Nordstad og Johan Stenseth.

Svært vanlig

I Norge er det ca. 90 000 som har atrieflimmer (hjerteflimmer), det er den hjerterytmeforstyrrelsen som flest kommer til sykehus på grunn av. Mange opplever en forverring i livskvalitet med hjertebank, tung pust, brystsmerter og nedsatt yteevne på grunn av sykdommen.

Behandlingen retter seg mot å redusere disse symptomene og er ofte effektiv. Den skreddersys til den enkelte pasient, og det kan av og til ta tid å finne den rette medikamentkombinasjonen. Atrieflimmer i seg selv er ikke farlig, men det er komplikasjonene vi er redde for og som kan være alvorlig. Noe av det farligste med atrieflimmer er den økte risikoen for blodproppdannelse med hjerneslag som følge. Vi har i dag meget effektiv behandling for å forebygge slike komplikasjoner. En annen komplikasjon til atrieflimmer er hjertesvikt. Dersom hjertefrekvensen er høy over lengre periode, vil dette på sikt kunne medføre en hjertesvikt. Det er derfor viktig med frekvensbremsende medisiner.

Tverrfaglig innsats

Det er et tverrfaglig team som har etablert kurstilbudet som består av farmasøyt, fysioterapeut, hjertesykepleiere og lege (hjertespesialist). Atrieflimmer påvirker mange aspekter ved pasientenes liv, og det har vært viktig å ha med fagpersoner fra flere fagfelt. Alle bidragsyterne til kurset snakker om viktig aspekter ved sykdommen ut i fra sine spesialfelt. 

Atrieflimmer er en sykdom som for mange kan oppleves som skremmende og være forbundet med periodevis betydelige symptomer og plager og som påvirker livskvaliteten i stor grad. Det legges også stor vekt på å belyse psykiske aspekter ved sykdommen og trygge de i forhold til det å leve med atrieflimmer. Det er viktig med kunnskap om hva som kan være utløsende for nye anfall, hvordan man skal håndtere disse anfallene og råd om hvordan man eventuelt også selv kan prøve å få snudd et anfall. Dette gjør de bedre i stand til å håndtere sine plager på en bedre måte.

Det er høy forekomst i pasientgruppen av søvnapne og man kommer ikke i mål med behandlingen om det foreligger en søvnapne som ikke behandles. Det er normalt lange ventelister for slik utredning. Derfor har det blitt utviklet et tilbud om utredning og behandling av søvnapne ved klinikken. Det er ingen andre sykehus i landet som har en tilsvarende kompetanse, eller et tilsvarende tilbud.                                                

Ikke alle vet at de har sykdommen

Mange merker at de har fått atrieflimmer med en gang. Hos dem er sjansen størst for å påvise denne rytmeforstyrrelsen. Atrieflimmer kan imidlertid komme i anfall, og noen ganger varer anfallene såpass kort tid at pasienten ikke rekker å komme seg til lege eller sykehus for å få tatt hjerteprøve (EKG) før anfallet har gitt seg. Da trengs ofte langtids hjerterytme registreringer og det kan da ta noe tid før man får stilt en diagnose.

Noen ganger merker man ingenting til atrieflimmer. Da blir det tilfeldig om/når en får stilt diagnosen. En del får først oppdaget det i forbindelse med en rutinemessig kontroll hos sin fastlege.

Det kan være mange grunner til at noen får atrieflimmer. Viktige disponerende faktorer er høyt blodtrykk, arv, stor kroppsstørrelse, høyt stoffskifte, alkohol, overdreven fysisk trening, andre typer hjertesykdom (hjerteklaffesykdom, kransåresykdom eller hjertesvikt) og søvnapne. Av og til kan atrieflimmer utløses av annen akutt sykdom som for eksempel lungebetennelse. Hos 10-15% finner man ingen disponerende faktorer.

Kunnskap viktig

Kurset er en viktig del at behandlingsopplegget, og vi har fått mye god omtale og tilbakemeldinger fra deltagerne. Pasientene kommer fra både LDS sektor og andre bydeler, og noen kommer også mer langveis fra. Det at kurset er blitt så populært er nok et resultat av engasjement og et godt tverrfaglig samarbeid.

Det legges stor vekt på kommunikasjon - både kursdeltagerne i mellom, for å dele og lære av hverandres erfaringer, samt mellom kursdeltagerne og foredragsholderne. Det skal være lett å komme med kommentarer og stille spørsmål. Det innledes ofte med en kort presentasjonsrunde for å få litt innblikk i den enkeltes historie. Dette opplever mange som nyttig. Ikke minst å møte andre i samme situasjon og kanskje høre at andre til og med har det verre enn dem selv. Fint å kunne dele erfaringer og lære av hverandre. I etterkant av å ha deltatt på kurset følges de fleste opp ved Atrieflimmerpoliklinikken. Pasienter fra andre regioner følges vanligvis opp der de kommer fra.

Engasjert lege og initiativtager

Torstein Jensen, som er hjertespesialist og seksjonsoverlege hjerte ved LDS og har doktorgrad innen koagulasjon, tok initiativ til å opprette atrieflimmerpoliklinikken i 2011. Det ble startet opp som et prosjekt i forbindelse med oppgaveglidning, hvor to hjertesykepleiere delte en stilling og har bygget opp dette tilbudet sammen med hjertespesialistene. Per i dag er det halvannen stilling avsatt til atrieflimmerpoliklinikken, og med økende pågang må vi etter hvert utvide ytterligere.

Atrieflimmerpoliklinikken er en sykepleiedrevet poliklinikk hvor det er tett samarbeid med hjertespesialistene, og hvor pasienten får tett oppfølging med et bredt tilbud, med både poliklinisk behandling og kurs, i tillegg til tilbud om å være med i treningsgrupper.

06.01.2015 07:00:00