Internettressurser:
Lenker og samarbeidspartnere
Treet vårt - gult utsnitt
Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere og andre nyttige lenker. Tabellen er en hurtigliste - mer detaljert informasjon finner du nedenfor.

Samarbeidspartnere

Helsefaglige sider

Offentlige ressurser

Rehabilitering

 


VÅRE EIERE OG SAMARBEIDSPARTNERE

Diakonova
Stiftelsen Diakonova er en selvstendig diakonal stiftelse med hovedsete i Oslo, stiftet i 1916. Kjernevirksomheten til stiftelsen er drift av Høyskolen Diakonova som ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Høyskolen ble opprettet samtidig med stiftelsen og ble bygget med en sykepleierutdanning som særlig rettet seg mot hjembasert sykepleie. I dag tilbyr Høyskolen Diakonova flere studietilbud på både bachelor- og masternivå innen sykepleie og Kristen Sjelesorg.

Diakonissehuset
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenbergs formål er:

  • å fremme kristne verdier og holdninger gjennom utdanning, tjeneste, og åndelig fordypning.
  • å utdanne verdibevisste og kvalitetsbevisste yrkesutøvere til helse- og omsorgstjeneste. Utdanningen skal være forankret i og preget av et diakonalt verdigrunnlag.
  • å utøve diakonal virksomhet gjennom helse- og omsorgstjenester.

Lovisenberg Diakonale Høgskole  
LDH har sine røtter tilbake til 1868, da Cathinka Guldberg startet Norges første sykepleierutdanning. I dag har Lovisenberg diakonale høgskole et bredt studietilbud som omfatter en bachelorgrad i sykepleie, samt flere tilbud til utdannede sykepleiere som ønsker å spesialisere sin kunnskap gjennom videreutdanning, kurs eller masterstudier.

Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap med underliggende datterselskaper. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med privateide sykehus som Lovisenberg Diakonale Sykehus.

SYKEHUS OG REHABILITERING

Rehabinfo.no
Henvisninger fra sykehus, institusjon eller fastlege til behandlingsopphold på private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, sendes til Sentral enhet Rehabilitering, SeR. Rehabinfo har alle rehabiliteringssteder, samt søknadsskjema.

Røysumtunet Habiliteringssenter
Spesialkompetanse på epilepsi og psykiatri. Gir blant annet tilbud til pasienter som har behov for et botilbud med døgnbemanning og tilrettelagte aktiviteter. Oppholdet kan være av kortere eller lengre varighet.


HELSEFAGLIGE SIDER

Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) 
er fagorganisasjonen for ergoterapeuter i Norge. På NETFs nettsider finner du informasjon om organisasjonen og yrkesgruppa samt aktuelle saker som er av særlig interesse for NETFs medlemmer.

Felleskatalogen
Felleskatalogen samarbeider med WHO Collaborating Centre For Drug Statistics Methodology om utgivelsen av Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister. Alle markedsførte farmasøytiske spesialpreparater i Norge er tatt med i registeret.

Tidsskrift for Den norske lægeforening
Adressen gir tilgang til Lægeforeningens hjemmesider med greie lenker til tidsskriftet. Søking er gratis og artiklene kan skrives ut i fulltekst.

Tidsskriftet Sykepleien
Søking er gratis og det gis tilgang til fulltekstversjoner av artiklene.


OFFENTLIGE RESSURSER

Helsedepartementet
Helsedirektoratet
Datatilsynet
Helsetilsynet
Statens helsetilsyn (SHT) inneholder blant annet en del rundskriv om helsepersonell og om barnevernloven. Se også Psykiatribibliotekets oversikt over internettressurser.
HSH
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
Kompetansesenter for IT i helsevesenet.
Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen.
Lovdata
Lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.
norge.no
Norges offisielle hjemmeside.
Norsk pasientregister
Pasientdata og statistikk fra sykehus og institusjoner. Ventelistedata.
Regjeringen
Informasjon fra Regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
Fylkeslegene
Oversikt over fylkeslegene og deres oppgaver.
SMIL - Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk
Kvalitetsvurderte nettsteder om sykdommer og deres behandling.
Statens råd for funksjonshemmede
Rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede.
Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider offisiell statistikk om det norske samfunnet.


FORSKNING OG UTVIKLING

Har du forslag til flere linker? Kontakt: webmaster@lds.no

01.06.2014